Thực phẩm Âm [-] và Dương [+] để quân bình cơ thể

Phân loại thực phẩm âm (-) dương (+)

  • Sau đây sẽ phân tích một số thức ăn thường hàng ngày, theo khoa dinh dưỡng trong thuật trường sinh của Giáo sư Ohsawa:

 

Dương:  +   Dương Vừa:  ++   Dương Cao:  +++ 
Âm:  –  Âm Vừa:  – –   Âm Cao:  – – –

 

Phân loại thực phẩm âm dương

Read More