Kết quả sử dụng phân bón Địa Cầu Xanh cho cây Tiêu

Video kết quả bón phân cây Tiêu

Một nông dân Bù Nho Mập, Bình Phước đã sử dụng phân bón lá Lưỡi liềm Vàng 5-5-5+Te và phân Dai 30-10-10 của công ty Địa Cầu Xanh cho cây Tiêu

Kết quả sử dụng sau 1 tháng

  • Lá tiêu mướt ra, dày, đọt mập trên cây tiêu 3 tháng.
  • Bón lá: Lần 1 là 15 cc cho bình 20 lít, lần 2 là 20cc cho bình 20 lít.
  • Bón gốc: Phân dai 30-10-10, bón đợt đầu 1 kg cho 55 nọc, đợt sau 1kg cho 70 nọc.
  • Tiêu xanh là xanh kiểu màu đọt chuối.
  • Giúp chặn đứng được hiện tượng rụn đốt trên tiêu, bộ rễ tốt. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *